Quyết định về việc ban hành “Chuẩn kết nối giữa hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia và hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn”

Quyết định về việc ban hành “Chuẩn kết nối giữa hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia và hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn”

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định 7868/2018/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ/BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử;