Quyết định 140/QĐ-QLD 2024 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 2

Ngày 04 tháng 03 năm 2024, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định 140/QĐ-QLD 2024 về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 2 – Năm 2024.