Quyết định 869/QĐ-BYT phê duyệt “đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030, định hướng 2050”

Ngày 08 tháng 4 năm 2024, Bộ Y tế đã ra quyết định 869/QĐ-BYT phê duyệt “đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030, định hướng 2050”