Quyết định 627/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi”

Ngày 15 tháng 3 năm 2024, Bộ Y tế đã ra quyết định 627/QĐ-BYT 2024 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi”