Thông báo 190/TB-BYT 2024 kết luận chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch

Ngày 08 tháng 02 năm 2024, Bộ Y tế đã ra thông báo 190/TB-BYT 2024 về kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch năm 2024.