Quyết định về việc ban hành “Chuẩn kết nối giữa hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia và hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn”

Quyết định về việc ban hành “Chuẩn kết nối giữa hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia và hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn”

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định 7868/2018/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ/BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử;

Ban hành kế hoạch số 5060/KH-UBND triển khai thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên Y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2030

Ngày 28/12/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch số 5060/KH-UBND triển khai thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên Y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2030;

Chỉ thị về việc tăng cường công tác Y tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:

Powered By EmbedPress

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Quyết định về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của cử nhân điều dưỡng Việt Nam”

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4018/QĐ-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học thuộc khối ngành sức khỏe, giai đoạn 2020 – 2025;

Căn cứ kết quả thẩm định “Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Điều dưỡng Việt Nam” của Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 41/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế tại Biên bản họp hội đồng ngày 26 tháng 01 năm 2021;

Xét đề xuất của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tại công văn số 2904/ĐDN-QLĐTĐH ngày 03 tháng 11 năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Powered By EmbedPress

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật