Quyết định 388/QĐ-BYT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam 

Ngày 20 tháng 02 năm 2024, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 388/QĐ-BYT năm 2024 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo 190/TB-BYT 2024 kết luận chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch

Ngày 08 tháng 02 năm 2024, Bộ Y tế đã ra thông báo 190/TB-BYT 2024 về kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch năm 2024.

Quyết định 19/QĐ-BYT 2024 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Y, Dược cổ truyền

Ngày 03 tháng 01 năm 2024, Bộ Y tế đã ban hành quyết định 9/QĐ-BYT 2024 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Quyết định 4524/QĐ-BYT 2023 công bố TTHC sửa đổi lĩnh vực y tế

Ngày 14 tháng 12 năm 2023, Bộ y tế đã ban hành quyết định số 4524/QĐ-BYT 2023 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.