Quyết định 388/QĐ-BYT năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam 

Ngày 20 tháng 02 năm 2024, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 388/QĐ-BYT năm 2024 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo 190/TB-BYT 2024 kết luận chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch

Ngày 08 tháng 02 năm 2024, Bộ Y tế đã ra thông báo 190/TB-BYT 2024 về kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch năm 2024.