Quyết định 4395/QĐ-BYT 2023 Tiêu chí kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Lồng ấp trẻ sơ sinh

Ngày 04 tháng 12 năm 2023, Bộ Y tế Ban hành quyết định 4395/QĐ-BYT 2023 về tiêu chí kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Lồng ấp trẻ sơ sinh.