THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ

Ngày 15 tháng 11 năm 2023, Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 127/BV-BV về việc xét tuyển viên chức năm 2023 tại bệnh viện huyện Nhà Bè.

Biểu tổng hợp chỉ tiêu, cơ cấu điều kiện tuyển dụng viên chức Bệnh viện huyện Nhà Bè năm 2023:

https://www.benhviennhabe.vn/vnt_upload/news/11_2023/BIU_CH_TIU__IU_KIN__TUYN_DNG_VIN_CHC_BNH_VIN_HUYN_NH_B_NM_2023.pdf

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 theo NĐ 115:

https://www.benhviennhabe.vn/vnt_upload/news/11_2023/MU_PHIU_NG_K_D_TUYN_VIN_CHC_NM_2023_THEO_N_115.doc

Mẫu hướng dẫn cách ghi phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 theo NĐ 115:

https://www.benhviennhabe.vn/vnt_upload/news/11_2023/MU_HNG_DN_CCH_GHI_PHIU_NG_K_D_TUYN_VIN_CHC_THEO_N_115.docx