Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm y tế Quận 3 năm 2023

Ngày 22 tháng 11 năm 2023, Trung Tâm Y Tế UBND Quận 3 ra thông báo số 929/TB-TTYT Tuyển dụng viên chức Trung tâm y tế Quận 3 năm 2023