Hội nghị KHTQ 2023 “Nội soi phế quản tại khoa Điều trị tích cực dành cho người mới và chuyên sâu”