Giấy mời viết bài tham luận hội thảo khoa học “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19: thực trạng và các khuyến nghị chính sách cho Thành Phố HCM”

Giấy mời viết bài tham luận hội thảo khoa học “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19: thực trạng và các khuyến nghị chính sách cho Thành Phố HCM”